Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжнихдрукованих засобів масової інформації"
08.12.2009 | 14:32 | Юридичне управління

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

  Ю. ТИМОШЕНКО

                                    2009 р.

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України

“Про друковані засоби масової інформації (пресу)

 в Україні” щодо встановлення порядку видачі

 дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних

друкованих засобів масової інформації

____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 1997 р., № 15, ст. 115; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 7, ст. 51, № 16, ст. 238) такі зміни:

1) у частині другій статті 6 слова “Закону України “Про підприємництво” та інших актів чинного законодавства України” замінити словами “Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів”;

2) частину п’яту статті 17 виключити;

3) статтю 39 викласти у такій редакції:

“Стаття 39. Діяльність, пов’язана з розповсюдженням в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації

Зарубіжні друковані засоби масової інформації — періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року, редакції яких (або інші установи, що виконують їх функції) розміщуються за межами України.

Розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором.

Порядок видачі дозволу та його зразок затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації  державної політики в інформаційній та видавничій сфері (далі — дозвільний орган), погодженим із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи.

За видачу дозволу справляється збір у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Кошти, що надходять від сплати збору за видачу дозволу, зараховуються до Державного бюджету України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом одного місяця з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Дозвільний орган відмовляє у видачі дозволу у разі, коли:

назва зарубіжного друкованого засобу масової інформації, його тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;

раніше видано дозвіл зарубіжному друкованому засобу масової інформації з такою самою назвою тієї ж країни походження видання;

в Україні вже виходить на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкований засіб масової інформації з такою самою назвою;

прийнято рішення про припинення діяльності зарубіжного друкованого засобу масової інформації;

документи, необхідні для видачі дозволу, подані особою, яка не має на це повноважень, чи містять відомості не в повному обсязі або недостовірні відомості, чи не дотримано встановленого порядку їх подання.

Дозвільний орган анулює дозвіл у разі, коли:

розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації припинено;

зарубіжному друкованому засобу масової інформації видано новий дозвіл;

установлено, що подані для одержання дозволу документи містять недостовірні відомості.”;

 

4) частину другу статті 41 доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11) розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації без дозволу.”.

2. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

 

 

Голова Верховної

Ради України

 

 

[повернутись