Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ Держкомтелерадіо від 28.01.2016 №38 "Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 13.01.2015 № 3"
29.01.2016 | 17:01 | Управління видавничої справи і преси

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

28 січня 2016 р.                    м. Київ                            №38

 

 

Про внесення змін до наказу

 Держкомтелерадіо від 13.01.2015 № 3

 

 

Відповідно до пункту 5.3. Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 28.11.2012  № 313, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2087/22399 (із змінами)

НАКАЗУЮ:

 

1.  Внести зміни до Складу експертної ради Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» та Положення про експертну раду Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2.  Помічнику Голови Держкомтелерадіо (Гузовська В.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

3.  Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) забезпечити організаційний, інформаційний та матеріально-технічний супровід діяльності експертної ради.

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Держкомтелерадіо                                         О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

від 28 січня 2016 року  № 38

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну раду Держкомтелерадіо

з формування переліку книжкових видань,

передбачених до випуску за програмою «Українська книга»

 

1.  Експертна рада з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Експертна рада, перелік видань) – консультативний постійно діючий дорадчий колегіальний орган, утворений  з метою здійснення змістовної, тематичної оцінки книжкових видань та визначення доцільності їх випуску за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга».

 

2.  У своїй діяльності Експертна рада керується чинним законодавством України, Порядком реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», затвердженим наказом Держкомтелерадіо України від 28.11.2012 № 313 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2012 за № 2087/22399 (із змінами) (далі – Порядок) та цим Положенням.

 

3.      Персональний склад Експертної ради затверджується Держкомтелерадіо. До складу Експертної ради можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, всеукраїнських громадських організацій, поліграфічних, книготорговельних підприємств (за згодою), Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

 

4.      Експертну рада складається з Голови, який її очолює, його заступника, секретаря та членів.

 

5.      Строк повноважень Голови, його заступника, члена Експертної ради становить один рік.

Одна й та сама особа не може бути Головою, його заступником та членом Експертної ради більше ніж два строки підряд.

Секретарем Експертної ради є начальник управління видавничої справи і преси Держкомтелерадіо або його заступник.

 

6.      Голова, його заступник та члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

7.      Порядок роботи Експертної ради:

засідання Експертної ради проводить її голова, а у разі його відсутності – його заступник;

засідання Експертної ради вважається правомочним, у разі присутності на ньому 2/3 від загальної кількості її складу;

рішення приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів (у тому числі заступника) Експертної ради і оформляється протоколом за підписом головуючого та секретаря;

у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

порядок денний та черговість засідань Експертної ради визначаються її головуючим.

 

8.      За результатами попереднього розгляду експертна рада проводить відбір книжкових проектів та вносить пропозиції щодо формування переліку видань.

 

9.      За результатами розгляду, внесеного Держкомтелерадіо доопрацьованого переліку видань, Експертна рада надає висновки.

 

10.   Відбір книжкових проектів відбувається за критеріями, передбаченими Порядком.

 

11.   Експертна рада має право залучати до участі в роботі консультантів та рецензентів для додаткового аналізу і рецензування поданих пропозицій до переліку видань.

 

12.   На засіданнях Експертної ради мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських організацій.

 

13.   Засідання Експертної ради проводиться в режиміон-лайн, шляхом трансляції телекомунікаційними засобами. Термін зберігання запису засідання, визначається відповідно до законодавства.

 

14.   Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення експертної ради, ведення документації здійснює Держкомтелерадіо.

 

15.   Інформація щодо часу і місця проведення засідання Експертної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 28 січня 2016 р.  38

 

 

СКЛАД

експертної ради Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга»

 

 

САПРИКІН

Георгій Анатолійович

-

директор Державного закладу «Державна бібліотека України для юнацтва», голова експертної ради

(за згодою)

 

ДРАЧ

Іван Федорович

-

письменник, голова Товариства зв’язків з українцями за межами України «УкраїнаСвіт»,

заступник голови експертної ради (за згодою)

 

КОНОНЕНКО

Олексій Анатолійович

-

начальник управління видавничої справи і преси Держкомтелерадіо, секретар експертної ради

(без права голосу)

 

АФОНІН

Олександр Васильович

-

президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (за згодою)

 

ВЕРГЕЛІС

Олег Анатолійович

-

редактор відділу культури тижневика

«Дзеркало тижня», член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка,

член Національної спілки журналістів України

(за згодою)

 

В’ЯТРОВИЧ

Володимир Михайлович

-

директор Українського інституту національної пам’яті (за згодою)

 

ДУБРОВІНА

Любов Андріївна

-

директор Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського,

член-кореспондент НАН України

(за згодою)

 

ЖУЛИНСЬКИЙ

Микола Григорович

-

академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

(за згодою)

 

ЗАБУЖКО

Оксана Стефанівна

 

-

письменниця, член Національної спілки письменників України (за згодою)

КИРИЧОК

Петро Олексійович

-

проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут»,

д. т. н., професор (за згодою)

 

КРИМЧУК

Григорій Павлович

-

член Національної спілки письменників України,

член Національної спілки журналістів України

(за згодою)

 

КУРКОВ

Андрій Юрійович

 

-

письменник, член Національної спілки письменників України (за згодою)

МАЗИЦЬКА

Жанна Анатоліївна

-

директор виконавчий філії Національної телекомпанії України «Центральна дирекція канал «Культура»

 

РОДИК

Костянтин Костянтинович

-

літературний критик, директор всеукраїнського рейтингу «Книга року» (за згодою)

 

СЕЛІВЕРСТОВА

Ольга Михайлівна

-

заступник генерального директора Національної парламентської бібліотеки України (за згодою)

 

СЕНЧЕНКО

Микола Іванович

-

директор Державної наукової установи

«Книжкова палата України ім. І. Федорова»

(за згодою)

 

СИДОРЖЕВСЬКИЙ

Михайло Олексійович

-

голова Національної спілки письменників України

(за згодою)

 

ТОМЕНКО

Микола Володимирович

-

доктор політичних наук, віце-президент Національного олімпійського комітету України

(за згодою)

 

ШЕВЧЕНКО

Ірина Олександрівна

-

президент Української бібліотечної асоціації

(за згодою)

 

 

 

 

 

 

[повернутись