Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ Держкомтелерадіо від 08.06.2015 № 118 "Про затвердження Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади"
12.06.2015 | 12:28 | Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

08.06.2015                                        м. Київ                               118

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2015 р.

за № 759/27204

 

Про затвердження Порядку проведення

Держкомтелерадіо моніторингу

інформаційного наповнення офіційних

веб-сайтів органів виконавчої влади

 

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2010 р. № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова Державного

комітету телебачення і

радіомовлення України                                       О.І. Наливайко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

08 червня 2015 року  № 118

 

 

ПОРЯДОК

проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади та встановлює методологію проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади (далі – веб-сайти).

2. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів – комплекс операцій з пошуку та аналізу інформації на веб-сайтах з метою оцінки рівня їх інформаційного наповнення відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

3. Об’єктами моніторингу є веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Суб’єктом моніторингу є відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції Держкомтелерадіо.

5. Моніторинг проводиться двічі на рік: протягом квітня – червня та жовтня – грудня.

6. Про результати моніторингу Держкомтелерадіо інформує Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня та 31 грудня.

 

ІІ. Методологія проведення моніторингу

1. Розміщення органами виконавчої влади інформації на веб-сайтах визначається чинними нормативно-правовими актами України.

2. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюються відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов’язковість розміщення якої на веб-сайтах установлюється нормативно-правовими актами.

3. Для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади перелік параметрів відображено у таблиці моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій перелік параметрів відображено у таблиці моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

4. Для визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів для кожного параметра вводяться такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт розміщення (Кр) – визначає обов’язковість розміщення інформації на веб-сайті та приймає такі значення:

0 – орган виконавчої влади в межах своєї компетенції не повинен розміщувати цей вид інформації на веб-сайті;

1 – орган виконавчої влади зобов’язаний розміщувати цей вид інформації на веб-сайті;

2) коефіцієнт наявності (Кн) – визначає наявність інформації на веб-сайті та приймає такі значення:

0 – інформація відсутня;

1 – інформація наявна.

5. Для визначення якості інформаційного наповнення веб-сайтів, зокрема, забезпечення повноти та актуальності інформації, а також зручності доступу до розміщеної інформації для кожного параметра вводяться такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт повноти (Кп) характеризує рівень висвітлення органами виконавчої влади своєї діяльності. Коефіцієнт встановлює, чи є інформація на веб-сайті вичерпною та достатньою для розуміння та приймає такі значення:

1 – наведено весь перелік даних та інформація представлена в повному обсязі;

0,7 – інформація представлена не в повному обсязі;

0,3 – наявна часткова, уривчаста інформація.

Для параметрів, щодо яких відсутня можливість об’єктивно оцінити або перевірити обсяг інформації, яка має бути розміщена, значення коефіцієнта повноти встановлюється «1»;

2) коефіцієнт актуальності (Ка) – встановлює рівень своєчасності розміщення та частоти оновлення інформації та приймає такі значення:

1 – високий рівень актуальності (офіційна хроніка, новини, інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень оновлюються кожного дня та невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа; анонси зустрічей і візитів розміщуються не пізніше ніж за 2 дні до проведення, у надзвичайних випадках – не пізніше ніж за 1 годину до початку події; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено за звітний період, нормативно-правові акти наведено з урахуванням останніх змін, проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття);

0,7 – середній рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оновлюються нерегулярно; анонси зустрічей і візитів оприлюднено в день їх проведення; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено за попередній від звітного періоду);

0,3 – низький рівень актуальності (інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень оновлюється  пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа; анонси зустрічей і візитів оприлюднено пізніше дня їх проведення; дані про показники діяльності, плани робіт, звіти про виконання планів робіт, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднено пізніше попереднього від звітного періоду, нормативно-правові акти наведено без урахування останніх змін, розроблені проекти нормативно-правових актів оприлюднюються пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, відсутня дата розміщення інформації на веб-сайті);

3) коефіцієнт навігаційної доступності (Кд) – визначає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті. Він залежить від прозорості інформаційної структури веб-сайту та приймає такі значення:

1 – високий рівень навігаційної доступності, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту та її можна легко знайти. Для пошуку інформації потрібно не більше 3 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту;

0,7 – середній рівень навігаційної доступності, при якому інформація не структурована, розподілена по всьому веб-сайту, а не об’єднана в одному розділі. Для пошуку інформації потрібно від 4 до 6 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту;

0,3 – низький рівень навігаційної доступності, при якому пошук інформації значно ускладнений, інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту. Для пошуку інформації потрібно більше 6 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту, або ж її можна отримати як частину іншого документа, чи тільки з використанням функції пошуку або мапи веб-сайту;

4) коефіцієнт якості (Кя) – визначає рівень якості розміщеної інформації та розраховується за формулою

 

Кя = (Кп + Ка + Кд) / 3

 

6. Рівень доступності інформації на веб-сайті визначається також наявністю на веб-сайті функції пошуку. У зв’язку з цим вводиться коефіцієнт пошукової системи (Кпс), який приймає значення:

1,0 – на веб-сайті наявна пошукова система;

0,9 – на веб-сайті відсутня пошукова система або функція пошуку не працює належним чином.

7. Для здійснення оцінки рівня забезпечення доступності для сприйняття особами з вадами зору та слуху розміщеної на веб-сайтах інформації встановлюється коефіцієнт інформаційної доступності (Кід), який приймає такі значення:

1,0 – інформація на веб-сайті є доступною для користувачів з вадами зору та слуху;

0,75 – веб-сайт частково адаптований до потреб користувачів з вадами зору та слуху;

0,5 доступ до інформації на веб-сайті для користувачів з вадами зору та слуху значно ускладнений.

8. За результатами моніторингу для кожного параметра в графі «Зауваження» розміщуються виявлені недоліки, які суттєво впливають на значення коефіцієнтів.

9. Після встановлення згідно з пунктами 4 – 7 розділу ІІ цього Порядку значень усіх коефіцієнтів для кожного веб-сайту визначаються:

1) показник наявності інформації на веб-сайті (Пн), який характеризує рівень наявності на веб-сайті інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів та розраховується за формулою

 

Пн = (∑ Кн / ∑ Кр) × 100 %;

 

2) показник якості інформаційного наповнення веб-сайту (Пя), який характеризує повноту, актуальність та доступність розміщеної інформації та розраховується за формулою

 

Пя = (∑ Кя / ∑ Кн) × Кпс × Кід × 100 %;

 

3) показник інформаційної прозорості (Пі), який встановлює рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується за формулою

 

Пі = (Пн + Пя)/2;

 

4) показник динаміки інформаційної прозорості (Пд), який визначається як різниця між значеннями показників інформаційної прозорості звітного та попереднього моніторингів.

 

ІІІ. Аналіз результатів моніторингу

1. За результатами моніторингу формуються:

рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку;

узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

Рейтинг інформаційної прозорості встановлюється шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

2. Готується аналітична довідка, яка містить:

дані щодо відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів;

аналіз стосовно забезпечення повноти, актуальності та доступності інформації на веб-сайтах;

рекомендації щодо вдосконалення інформаційної структури веб-сайтів.

3. Аналітична довідка надається на розгляд Кабінету Міністрів       України та розміщуються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua/) у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ».

 

 

Начальник управління

розвитку інформаційної сфери

та європейської інтеграції                                         І.А. Радзієвський

 

 

 

Додаток 1 до Порядку дивитись тут

 

Додаток 2 до Порядку дивитись тут

 

Додаток 3 до Порядку дивитись тут

 

Додаток 4 до Порядку дивитись тут

 

Додаток 5 до Порядку дивитись тут

 

Додаток 6 до Порядку дивитись тут

 

 

 

[повернутись