Головна сторінка 10 липня 2020
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Липень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Законопроектна діяльність  »  Проекти Законів (2010)


Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи"
01.10.2010 | 11:39 | Юридичне управління версія для друку

Проект

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України
з питань видавничої справи
__________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про видавничу справу” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст.206; 2002 р., № 29, ст.194; 2003 р., № 30, ст.247; 2004 р., № 11, ст.141, № 16, ст.238; 2005 р., № 33, ст.429, № 51, ст.553; 2009 р., № 6, ст. 20):

доповнити абзац перший преамбули після слів “видавничої діяльності” словами “виготовлення та розповсюдження видавничої продукції ”;

текст статті 1 викласти у такій редакції:

“У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;

виготовлювач видавничої продукції – фізична чи юридична особа (поліграфічне, інше підприємство, установа або організація), що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання;

видавець – фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і випуск у світ видання;

видавництво – спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції;

видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

видавнича справа – сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих підготовкою до випуску, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції;

видавнича організація – підприємство, установа або організація, статутом якої  крім  інших видів діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

видавнича продукція – сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями);

видання – твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений  шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам  і положенням нормативно-правових актів, національних стандартів, інших нормативних документів з питань  видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;

замовник видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;

міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнародному рівні ідентифікує видання певного видавця;

розповсюдження видавничої продукції – забезпечення видавничою продукцією споживачів як через торговельну мережу, так і в інший спосіб;

розповсюджувач видавничої продукції – фізична чи юридична особа (підприємство з розповсюдження книжкової продукції, інше підприємство, установа або організація), що здійснює розповсюдження видавничої продукції;

суспільно необхідні видання – пріоритетні види видань для задоволення загальнодержавних потреб;

тематична програма – програма, розроблена центральними органами виконавчої влади щодо випуску суспільно необхідних видань за державні кошти;

тираж (наклад) – кількість виготовлених примірників видання.”;

статтю 2 виключити;

у статті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їх культурно-освітніх потреб;”;

абзаци сьомий, восьмий, десятий виключити;

в абзаці одинадцятому слово “друкованими” виключити;

текст статті 4 викласти у такій редакції:

“Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України “Про інформацію”, “Про обов’язковий примірник документів”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про державну таємницю”, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.”;

у статті 5:

частини другу, п’яту і шосту викласти у такій редакції:

“Державна політика у видавничій справі спрямовується на підтримку і стимулювання підготовки, виготовлення та розповсюдження вітчизняної видавничої продукції, наповнення вітчизняними виданнями ринку, фондів бібліотек, забезпечення потреб навчальних закладів і наукових установ, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій необхідними виданнями державною мовою.”;

“Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

Держава сприяє випуску у світ суспільно необхідних видань для забезпечення функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади,  розвитку охорони здоров’я, науки, освіти, культури, соціального захисту населення за тематичними програмами і на засадах державного замовлення.”;

доповнити статтю частинами такого змісту:

“Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи”, надає суб’єктам видавничої справи переважне право на оренду приміщень об’єктів державної та комунальної власності відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна.

Видавництва, видавничі організації користуються послугами організацій поштового, телеграфного і телефонного зв'язку за тарифами відповідно до законодавства.

Видавництвам, видавничим організаціям, підприємствам поліграфії та  підприємствам  з розповсюдження книжкової продукції з боку держави не надається підтримка на підготовку до випуску, випуск, виготовлення або розповсюдження продукції рекламного, сексуального чи еротичного характеру”;

у статті 6:

назву та частину першу викласти у такій редакції:

“Стаття 6. Особливості приватизації у видавничій справі

Приватизація видавництв,  підприємств поліграфії та підприємств з розповсюдження  книжкової продукції здійснюється з урахуванням особливостей приватизації таких підприємств, відповідно до законодавства України з питань приватизації.”;

частини другу, третю і четверту виключити;

 

у статті 8:

у частині першій слова “Закону України “Про мови в Україні” замінити словами “законодавства України про мови”;

у частині третій слова “друкованих видань” замінити словами “видавничої продукції”;

у назві статті 9 слова “видавничої справи” замінити словами “у видавничій справі”;

у статті 10:

доповнити назву після слова “суб’єкти” словами “та об’єкти”;

частину другу викласти у такій редакції:

“Суб’єктами видавничої справи в Україні можуть бути фізичні
особи-підприємці, юридичні особи України та інших держав за умови їх реєстрації в установленому законом порядку.”;

частини четверту і п’яту замінити частиною такого змісту:

“Суб’єкт видавничої справи може об’єднувати в одній особі видавця, виготовлювача і розповсюджувача видавничої продукції.”.

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною п’ятою;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідно до національних стандартів.”;

статтю 11 викласти у такій редакції:

“Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи

Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затверджує статут суб’єкта видавничої справи. 

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержує прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та реалізації видавничої продукції.”;

статтю 12 викласти у такій редакції:

“Стаття 12. Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 

Суб’єкти видавничої справи провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр).

Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру України здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах (далі – реєструючий орган) в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, на підставі повідомлення суб’єкта видавничої справи.

Державний реєстр – інформаційний банк даних, що містить відомості про суб’єктів видавничої справи, передбачені цим Законом, та ведеться з метою їх обліку.

Положення про Державний реєстр затверджується Кабінетом Міністрів України.

Без внесення до Державного реєстру діяльність у видавничій справі здійснюється:

органами законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску у світ офіційних друкованих видань, бюлетенів судової практики;

підприємствами, організаціями, навчальними закладами, науковими установами, творчими спілками, іншими юридичними особами – для випуску у світ і безоплатного розповсюдження інформаційних, (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про власну діяльність, видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій, службових та методичних матеріалів, документації для потреб статутної діяльності їх видавця, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.”;

статтю 13 викласти у такій редакції:

“Стаття 13. Повідомлення про суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

Повідомлення про суб’єкта видавничої справи подається суб’єктом видавничої справи у двох примірниках до реєструючого органу.

У повідомленні зазначаються:

1) дані про суб’єкта видавничої справи:

для фізичної особи:

прізвище, ім’я, по батькові;

вид діяльності у видавничій справі;

паспортні дані;

місце проживання;

номери засобів зв’язку;

номери банківських рахунків (у разі наявності);

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

для юридичної особи:

повне та скорочене найменування суб’єкта;

засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, паспортні дані (для фізичної особи); повне найменування (для юридичної особи); місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку та банківських рахунків);

вид діяльності у видавничій справі;

місцезнаходження;

номери засобів зв’язку;

номери банківських рахунків;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) мови, якими планується випускати видавничу продукцію;

3) джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження;

4) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

До повідомлення додаються копії документів, що підтверджують цивільну правоздатність і цивільну дієздатність суб’єктів видавничої справи (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця). Копії цих документів нотаріально засвідчуються.

Повідомлення подається державною мовою, підписується керівником суб’єкта видавничої справи (чи уповноваженою ним особою) або самим суб’єктом видавничої справи, що є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта видавничої справи (чи уповноваженої ним особи) на повідомленні завіряється печаткою. Справжність підпису фізичної особи засвідчується нотаріально.”;

статтю 14 викласти в такій редакції:

“Стаття 14. Внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

Рішення про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру приймається реєструючим органом  протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення.

Перший примірник повідомлення зберігається в реєструючому органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після внесення до Державного реєстру направляється суб'єкту господарювання з відміткою про дату і номер реєстрації.”;

викласти статтю 15 у такій редакції:

“Стаття 15. Зміни в Державному реєстрі

У разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників), виду діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться відповідні зміни.

Суб’єкт видавничої справи впродовж 30 календарних днів з дня, коли зазначені зміни відбулись, зобов’язаний повідомити реєструючий орган.  У повідомленні зазначаються підстави для внесення змін та відомості, передбачені статтею 13 цього Закону.

Розгляд повідомлення, прийняття реєструючим органом рішення про внесення змін до Державного реєстру здійснюється відповідно до статей 13-14 та 16 цього Закону.”;

статтю 16 викласти у такій редакції:

“Стаття 16. Підстави для відмови у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

Реєструючий орган відмовляє суб’єкту видавничої справи у внесенні його до Державного реєстру в разі, коли: 

суб’єкт видавничої справи з таким найменуванням уже внесений реєструючим органом до Державного реєстру;

напрямами діяльності суб’єкта видавничої справи відповідно до статуту, не передбачено провадження діяльності у видавничій справі;

повідомлення подане (підписане) особою, яка не має на це повноважень;

повідомлення подано після набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього суб’єкта видавничої справи;

суб’єктом не зазначені усі відомості або  зазначені недостовірні відомості, передбачені пунктом 1 частини другої статті 13 цього Закону, не подані документи, передбачених частиною третьою статті 13 цього Закону;

у статутному фонді видавництв більше 30 відсотків іноземних інвестицій;

у статутному фонді підприємств, установ та організацій з розповсюдження видавничої продукції більше 30 відсотків іноземних інвестицій.

Рішення про відмову у внесенні суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру надсилається суб’єкту видавничої справи у письмовій формі із зазначенням підстав відмови протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення. Зазначене рішення може бути оскаржено в суді.”;

доповнити Закон статтею 161 такого змісту:

“Стаття 161. Підстави для виключення суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру

Реєструючий орган виключає суб’єкта видавничої справи з Державного реєстру у разі, коли діяльність суб’єкта видавничої справи припинено згідно зі статтею 32 цього Закону”;

у частині другій статті 17:

у частині другій:

в абзаці другому слова “громадсько-політичного” замінити словами “суспільно-політичного”;

в абзаці дев’ятому слова “енциклопедій та” виключити;

абзац десятий викласти у такій редакції:

“інших творів.”;

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

“На видання творів можуть використовуватись (крім власних коштів) кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших фондів.”.

У зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;

у назві та частині першій статті 19 слова “видавництв і видавничих організацій” замінити словом “видавців”;

у статті 20:

в абзаці третьому частини другої слово “тематичною” замінити словом “видавничою”, слова “самостійно видавничу продукцію” замінити словами “її самостійно”;

абзац шостий частини другої виключити;

в абзаці четвертому частини третьої слова “державних і міждержавних” замінити словом “національних”;

абзаци п’ятий – шостий викласти у такій редакції:

“забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України “Про обов’язковий примірник документів», обов’язкових примірників документів;

подавати у встановленому порядку звітність про випуск у світ видавничої продукції;”;

у статті 21:

частину другу викласти у такій редакції:

“Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкта видавничої справи, крім випадків передбачених частиною третьою статті 12 цього Закону.”;

у частині четвертій слова “державних і міждержавних” замінити словом “національних”;

частину сьому виключити;

статтю 22 виключити;

у статті 23:

частину третю викласти у такій редакції:

“Елементами вихідних відомостей є: 

відомості про авторів та інших осіб, які брали участь у створенні видання;

назва видання;

надзаголовкові дані;

підзаголовкові дані;

вихідні дані (місце випуску видання, найменування (ім’я) видавця, рік випуску видання);

класифікаційні індекси;

авторський знак;

макет анотованої каталожної картки, анотація, реферат (залежно від виду видання);

міжнародний стандартний номер;

знак охорони авторського права;

випускні дані (формат паперу та частка аркуша, обсяг видання в умовних друкованих аркушах, тираж, номер замовлення виготовлювача видавничої продукції, повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця і виготовлювача видавничої продукції, серія, номер і дата внесення до Державного реєстру).”;

у частині четвертій слово “стандартами” замінити словами “відповідним національним стандартом”;

частину шосту виключити;

доповнити частину сьому після слів “вихідних відомостей” словами “або з недостовірними відомостями”;

статтю 24 виключити;

частину першу статті 25 виключити;

у частині першій статті 26:

в абзаці четвертому слова “та виготівниками” виключити;

в абзаці п’ятому слова “виготівниками чи” виключити;

у статті 27:

у частині першій:

абзац шостий викласти у такій редакції:

“розроблення проектів національних стандартів з питань видавничої та суміжних галузей, здійснення контролю за дотриманням стандартів суб’єктами видавничої справи”;

в абзаці десятому слова “реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток” замінити словами “науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації”;

абзац дванадцятий виключити;

частини третю і четверту викласти у такій редакції:

“Книжкова палата України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, одержує безоплатні обов’язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, оприлюднює узагальнену інформацію про це у засобах масової інформації та надсилає її реєструючим органам.

Книжкова палата України належить до сфери управління Державного комітету телебачення та радіомовлення України.”;

у статті 28:

в частині другій:

в абзаці другому слово “виготовляти” замінити словами “видавати, виготовляти”;

в абзаці третьому слова “які можуть завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі” замінити словами “що заборонені законодавством України”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“видавати, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством про захист суспільної моралі;”;

абзац п’ятий виключити;

у частині третій слово “діяльності” замінити словом “справи”;

в абзаці другому частини другої статті 30 слова “бази видавничо-поліграфічного комплексу” замінити словами “основи видавничо-поліграфічної бази”;

у назві розділу IV слова “У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ” замінити словами “СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ”;

статтю 32 викласти у такій редакції:

“Стаття 32. Припинення діяльності суб’єкта видавничої справи

Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:

з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, що є фізичною особою;

на підставі рішення суду;

у разі припинення діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця відповідно до законодавства України.”.

2. Статтю 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1999 р., № 51, ст. 453; 2000 р., № 41, ст. 341; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 34, ст. 433; 2007 р., № 13, ст. 132, № 33, ст. 440; 2009 р.,                         № 36-37, ст. 511) доповнити частиною восьмою такого змісту:

“З метою розвитку видавничої справи в Україні видавництва, видавничі організацій, підприємства поліграфії та книгорозповсюдження, за винятком тих, які не підлягають приватизації, приватизуються за умови збереження їх цільового призначення.

Переважне право на приватизацію видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження мають трудові колективи цих підприємств.”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
13:24 (28.05.2020)
Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"