Головна сторінка 18 жовтня 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Жовтень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законопроектна діяльність  »  Проекти актів Президента України


Проект Указу Президента України "Про затвердження Стратегії розвитку інформаційного простору України на період до 2020 року "
29.07.2014 | 16:07 | Департамент інформаційної політики версія для друку

Проект

 

 

У К А З

 

П Р Е З И Д Е Н Т А    У К Р А Ї Н И

 

Про затвердження Стратегії розвитку інформаційного

простору України на період до 2020 року

 

 

Виходячи з необхідності вдосконалення нормативно-правового забезпечення та попередження й нейтралізації потенційних і реальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, п о с т а н о в л я ю:

 

1. Затвердити Стратегію розвитку інформаційного простору України на період до 2020 року, що додається.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України                                                         П.Порошенко

 

м. Київ «____» ________ 2014 року

 

№_____

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

Від «__»_______ 2014 року № __

 

 

СТРАТЕГІЯ 

розвитку інформаційного простору України

на період до 2020 року

 

Ця Стратегія визначає мету, принципи, пріоритетні завдання та основні напрями діяльності держави з розвитку інформаційної простору України.

У цій Стратегії наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

інформаційна безпека держави стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави в інформаційній сфері, при якому виключається можливість заподіяння їм шкоди через неповноту, несвоєчасність та невірогідність інформації, що використовується, негативний інформаційний вплив, негативні наслідки використання інформаційних технологій або законодавчо забороненої чи обмеженої для поширення інформації, а також несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації;

інформаційний простір України – інформаційне середовище на території держави, в якому відбуваються інформаційні процеси та інформаційні відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації, інформаційних продуктів та інформаційних ресурсів, а також інформаційна взаємодія організацій та громадян і задоволення їхніх інформаційних потреб відповідно до чинного національного законодавства;

цифрова нерівність – новий вид соціальної диференціації, що витікає з різних можливостей використання новітніх інформаційних технологій.

 

1. Загальні положення

 

Інформаційний простір України в цілому досі залишається позбавленим цілісної системи регулювання. Якщо в питанні розвитку інформаційного суспільства є певна системність, то питання забезпечення інформаційної безпеки держави, як в частині державного управління, законодавчого регулювання, так і бюджетного фінансування, врегульоване меншою мірою.

Внаслідок недостатньої урегульованості, в національному інформаційному  просторі  України  нині  спостерігається  низка  негативних явищ, які стоять на заваді, як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України.

Однією з ключових проблем, які в умовах глобалізації інформаційного обміну і широкого впровадження інформаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності суспільства постали перед усіма державами світу, є проблема захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах, та безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем як складових інформаційної інфраструктури держави.

Окремою  проблемою,  зокрема  через суспільну чутливість питання, постає законодавче регулювання відповідальності за розміщення інформації в мережі Інтернет, що стосується насамперед двох вимірів: захисту авторських прав та захисту честі та гідності.

Практика  діяльності засобів масової інформації (далі – ЗМІ) останніх  років, актуалізує проблему професійної компетентності та моральної  відповідальності  журналістів перед суспільством, зокрема у контексті забезпечення права та свобод громадян в отриманні достовірної й повної інформації.

Отже, на шляху розвитку вітчизняного інформаційного простору постає низка таких проблем:

недооцінка значення інформаційно-комунікаційного аспекту в процесі демократизації суспільства, розбудови держави, її європейської інтеграції;

відсутність довгострокової державної стратегії щодо подальшого її розвитку;

недосконалість законодавства про інформацію;

низька ефективність виконання державно-управлінських рішень, спрямованих на забезпечення захисту стратегічних національних інтересів на міжнародному рівні, зокрема щодо можливості контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави.

наявність значної кількості інформаційної продукції, що не відповідає вимогам законодавства, негативно впливає на систему суспільних цінностей, фізичний, психічний, інтелектуальний та моральний розвиток людини, призводить до деградації суспільства;

намагання суб’єктів інформаційних відносин маніпулювати громадською думкою шляхом поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації у ЗМІ;

недостатній рівень прозорості відносин власності щодо ЗМІ;

недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції;

зловживання правом на вільне одержання і поширення інформації, в результаті чого порушуються інші фундаментальні права і свободи  людини, захищені Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Конституцією України;

надмірна присутність в ефірі українських аудіовізуальних ЗМІ продукції російського виробництва;

недостатній рівень використання української мови в аудіовізуальних (електронних) та друкованих ЗМІ, Інтернеті;

порушення вимог нормативних актів у сфері захисту інформації та державних інформаційних ресурсів.

Наявні  проблеми  вимагають загальносистемного  вирішення.

 

2. Мета, суб’єкти, об’єкти  та основні принципи Стратегії

 

Основною метою Стратегії є створення політико-правових, економічних, організаційних та матеріально-технічних умов для розвитку національного інформаційного простору України, а також формування сучасної моделі державної інформаційної політики, забезпечення розвитку та захисту національного інформаційного простору.

Суб'єктами реалізації Стратегії є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вітчизняні і зарубіжні юридичні та фізичні особи, інші суб'єкти, які здійснюють інформаційну діяльність в національному інформаційному просторі України, а також оператори та провайдери інформаційно-телекомунікаційних мереж та інші суб'єкти, що забезпечують розвиток та захист інформаційної інфраструктури.

Об'єктом реалізації Стратегії є діяльність пов'язана з формуванням та здійсненням державної інформаційної політики; формуванням, використанням та захистом національного інформаційного простору, інформаційної інфраструктури та національних інформаційних ресурсів України; захистом прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності.

Стратегія базується на принципах:

верховенства права;

пріоритету прав і свобод людини, зокрема права кожного на вільне одержання, використання, поширення та зберігання інформації;

захисту національних інтересів в інформаційній сфері та у сфері інформаційної безпеки;

дотримання балансу інтересів особи, суспільства і держави, їх взаємної відповідальності;

забезпечення культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві;

протекціоністської політики щодо виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції;

єдності, системності та координації дій органів державного управління і регулювання в інформаційній сфері;

сприяння постійному збагаченню, оновленню та захисту національних інформаційних ресурсів;

забезпечення незалежності ЗМІ;

недопущення зловживання свободою діяльності ЗМІ на шкоду правам і свободам людини і громадянина;

пріоритетності запобіжних заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення злочинів та правопорушень у інформаційній сфері;

комплексності і безперервності заходів у сфері забезпечення інформаційної безпеки і захисту інформації.

 

 

3. Пріоритетні завдання Стратегії

 

Стратегія спрямована на виконання таких завдань:

забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України;

забезпечення розвитку вітчизняної інформаційної сфери з метою консолідації української нації, зміцнення незалежності та цілісності країни на основі спільних цінностей, завдань та ідей;

неухильне забезпечення конституційного права кожного на одержання, використання, поширення та зберігання інформації, на вільне вираження своїх поглядів, в тому числі у ЗМІ та комунікацій;

забезпечення захисту на належному рівні авторських та суміжних прав, що не перешкоджатиме вільному вираженню поглядів і переконань, розвитку творчості, наукової діяльності тощо;

послідовне подолання цифрової нерівності між соціальними верствами та регіонами країни;

гарантування додержання права людини на захист від інформаційної продукції, що негативно впливає на фізичний, психічний, інтелектуальний та моральний розвиток людини;

забезпечення розвитку і функціонування української мови, зокрема у ЗМІ, гарантування вільного розвитку, використання інших мов національних меншин України;

просування інтересів України у європейському та світовому просторі, утвердження її позитивного міжнародного іміджу.

 

 

4. Етапи, основні напрями та шляхи реалізації Стратегії

 

Реалізація Стратегії передбачається у 2014-2020 роках.

На першому етапі реалізації Стратегії (2014-2016 роки) необхідно насамперед: привести законодавство про інформацію у відповідність із сучасними вимогами та національними інтересами, адаптувати його до норм та стандартів законодавства Європейського Союзу; вжити першочергових заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, зокрема унеможливити безперешкодне проведення інформаційно-пропагандистських кампаній на користь інших країн, у тому числі з використанням українських ЗМІ; активізувати процес модернізації інформаційної інфраструктури і наближення рівня її розвитку до європейських стандартів.

На другому етапі (2017-2020 роки) передбачається: повна імплементація модернізованого законодавства про інформацію; вдосконалення державного управління інформаційною сферою;  утвердження інформаційного суверенітету країни; інтеграція України до світового інформаційного простору; максимально ефективне використання потенціалу українських ЗМІ для формування позитивного міжнародного іміджу України; подальший розвиток інформаційної інфраструктури; суттєве скорочення цифрового розриву між регіонами країни та верствами населення.

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

у законодавчій сфері:

– розроблення та прийняття  Інформаційного кодексу України;

– приведення законодавства про інформацію у відповідність із сучасними вимогами та національними інтересами, адаптація його до норм та стандартів законодавства Європейського Союзу;

– врегулювання відносин, які виникають у процесі провадження журналістами та іншими працівниками ЗМІ професійної діяльності;

– забезпечення прозорості відносин власності стосовно ЗМІ;

– встановлення порядку надання на добровільних засадах статусу ЗМІ веб-ресурсам вітчизняного сегмента Інтернету відповідно до положень статей 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

– запровадження дієвого державного, парламентського та громадського контролю за дотриманням вимог законодавства про інформацію і встановлення відповідальності за його порушення;

вдосконалення нормативно-правової бази щодо діяльності у сфері захисту інформації та інформаційної безпеки, зокрема, забезпечення імплементації положень міжнародних угод та конвенцій у національне законодавство;

у сфері державної безпеки:

– забезпечення дієвого захисту інформаційного суверенітету України;

– активне залучення ЗМІ до боротьби з проявами сепаратизму, тероризму, корупції та іншими явищами, які загрожують національній безпеці України, зокрема надання журналістам права не повідомляти про джерело інформації, крім законодавчо установлених випадків, коли така інформація оприлюднюється за рішенням суду;

– недопущення будь-яких проявів цензури, інших дій, які перешкоджають провадженню журналістами професійної діяльності;

у сфері інформаційної безпеки:

– удосконалення системи моніторингу стану інформаційної безпеки, запровадження показників (індикатори) стану захищеності інформації на об'єктах інформації діяльності, розробка та підтримання в актуальному стані реєстру ризиків та загроз захищеності інформації;

– оптимізація системи захисту державних інформаційних ресурсів та забезпечення стійкості національної критичної інформаційної інфраструктури щодо інцидентів і протиправних дій у кібернетичному просторі;

– забезпечення захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, витоку інформації технічними каналами та від блокування доступу до інформації й порушення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем України;

– посилення відповідальності посадових осіб всіх рівнів державного управління за порушення вимог законодавства у сфері захисту інформації та безпеки державних інформаційних ресурсів;

у зовнішньополітичній сфері:

– сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних українців;

– сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції українською мовою в глобальних комп’ютерних мережах і системах;

– формування позитивного міжнародного іміджу України;

у внутрішньополітичній сфері:

– забезпечення прозорості і публічності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час прийняття управлінських рішень, зокрема шляхом впровадження демократичних принципів їх взаємовідносин із ЗМІ;

– оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади;

– активне залучення ЗМІ до обговорення соціально значущих проблем, ідей та проектів з метою підготовки громадськості до сприйняття нових явищ суспільного життя;

– підвищення ефективності використання інформаційної продукції для пропаганди культурних, духовних та інших національних цінностей в Україні та їх популяризація за кордоном;

в економічній сфері:

– забезпечення розвитку та підвищення ефективності використання об’єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури, які мають стратегічне значення для економіки та національної безпеки, з урахуванням конвергенції (поєднання) засобів мовлення та зв’язку, а також розвитку новітніх мультимедійних технологій;

– створення конкурентоспроможної національної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

– реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ;

– сприяння розвитку конкуренції, вдосконалення антимонопольної політики в інформаційній сфері, зокрема, шляхом розроблення і здійснення комплексу заходів, спрямованих на запобігання надходженню контрафактної інформаційної продукції, захисту вітчизняного інформаційного ринку, вітчизняного виробника та споживачів;

– створення дієвих механізмів державної підтримки виробництва і розповсюдження конкурентоспроможної вітчизняної інформаційної продукції;

у сфері захисту від втручання у сферу особистого і сімейного життя людини та захисту суспільної моралі:

– забезпечення дотримання норм суспільної моралі, насамперед обмеження розповсюдження інформаційної продукції, здатної завдати шкоди людині і суспільству, зокрема щодо проявів нетерпимості, українофобії, расизму, шовінізму, ксенофобії і антисемітизму;

– гарантування права особи на спростування поширених у ЗМІ недостовірної інформації, що її стосуються;

– консолідація дій органів державної влади та суспільства, спрямованих на запобігання розповсюдженню інформаційної продукції, що негативно впливає на фізичний, психічний, інтелектуальний та моральний розвиток дітей;

у сфері розвитку інформаційного суспільства:

прискорення розбудови національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж та електронних ресурсів, електронних інформаційно-аналітичних систем державних органів та органів місцевого самоврядування;

– впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних та «хмарних» технології, інтегрованих систем баз даних та знань;

розроблення Національного плану широкосмугового доступу до мережі Інтернет на всій території України;

– створення в усіх населених пунктах України умов для доступу до Інтернету, в тому числі шляхом розбудови мережі пунктів колективного доступу;

прискорення конверсії радіочастотного ресурсу на користь цивільних користувачів;

розроблення та впровадження національних стандартів і технічних регламентів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізованих з відповідними стандартами держав - членів ЄС;

– створення сприятливих економічних умов, зокрема запровадження механізмів державної підтримки для підвищення конкурентоспроможності національних виробників та власників інформаційних технологій і ресурсів;

– впровадження геоінформаційних систем;

створення та впровадження загальнодержавної системи електронного документообігу;

– створення системи електронної взаємодії державних органів.

Реалізація Стратегії здійснюється шляхом:

внесення змін до законодавства щодо:

– запобігання процесам концентрації власності у ЗМІ та монополізації вітчизняних ринків інформаційної продукції;

– посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію та у сфері захисту суспільної моралі;

– врегулювання відносин, пов’язаних з обігом інформаційної продукції, що негативно впливає на фізичний, психічний, інтелектуальний та моральний розвиток дітей;

– приведення задекларованого в законодавстві статусу Російської Федерації, як стратегічного партнера України, у відповідність з фактичним станом речей, і встановлення в зв’язку з цим особливих режимів функціонування суб’єктів інформаційної діяльності цієї країни та обігу російської інформаційної продукції в Україні;

забезпечення розвитку сфери ЗМІ, а саме:

– реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ;

– збільшення площі покриття території України сигналами телерадіомовлення вітчизняних аудіовізуальних ЗМІ;

– наближення законодавства про телебачення і радіомовлення до законодавства ЄС (Європейської Конвенції про транскордонне телебачення, Директиви 2007/65/EC щодо аудіовізуальних медіа послуг);

– впровадження цифрового мовлення у строки, визначені міжнародними угодами, та забезпечення вільного доступу до нього всіх верств населення;

– здійснення заходів щодо створення та належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням необхідності захисту суспільних інтересів, культурних цінностей та плюралізму ЗМІ під час впровадження цифрового мовлення;

– розвитку супутникового мовлення, зокрема формування пакета інформаційних послуг для розповсюдження через національний супутник зв’язку та мовлення в режимі безпосереднього широкосмугового супутникового радіозв’язку з обов’язковим включенням до такого пакета телерадіопрограм державних телерадіоорганізацій, виготовлених для державних потреб;

– розвитку кабельного телерадіомовлення;

– модернізації мереж розповсюдження національного радіомовлення, оптимізації та поновлення роботи радіомовлення у середньохвильовому та короткохвильовому діапазонах із збільшенням обсягу загального охоплення населення програмами в сільській місцевості, гірських районах та населених пунктах, в яких відбулася найбільша руйнація системи проводового мовлення;

– використання широкосмугових телекомунікаційних мереж з високою пропускною здатністю для забезпечення мовлення в Інтернеті;

– поглиблення, зокрема відповідно до Європейської конвенції про транскордонне телебачення, міжнародного співробітництва в інформаційній сфері, у тому числі сприяння обміну інформаційними продуктами між вітчизняними та зарубіжними ЗМІ, а саме:

– налагодження співробітництва між вітчизняними ЗМІ та ЗМІ українських громад за кордоном;

– сприяння розширенню мережі кореспондентських пунктів вітчизняних ЗМІ за кордоном, створенню належних умов для провадження їх діяльності;

– сприяння розміщенню та провадженню діяльності в Україні кореспондентських пунктів провідних зарубіжних ЗМІ;

– розповсюдження за кордоном вітчизняної друкованої інформаційної продукції, зокрема іноземними мовами;

– забезпечення трансляції програм вітчизняного телерадіомовлення на території зарубіжних країн, насамперед – сусідніх з Україною;

забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки та здійснення заходів щодо захисту інформації і державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а саме:

посилення державного контролю за виконанням вимог нормативних актів у сфері захисту інформації, зокрема тієї, що циркулює на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури;

посилення міжнародного співробітництва з державами-членами Європейського Союзу та іншими країнами щодо оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення оперативної ліквідації їх наслідків;

створення систем і засобів апаратного, апаратно-програмного та програмного захисту інформації від несанкціонованого доступу, порушення цілісності та доступності;

створення вітчизняної операційної системи та впровадження в інформаційно-телекомунікаційній системі електронного документообігу та державних інформаційних ресурсах програмних засобів вітчизняного виробництва;

підвищення рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об'єктах інформаційної діяльності органів державної влади фінансово-кредитної і банківської сфери, сфери господарської діяльності, а також в органах військового управління, екологічно небезпечними і економічно важливими для держави виробництвами;

проведення постійного моніторингу інформаційного простору з метою своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації інформаційних загроз;

запобігання втручанню у внутрішні справи України і нейтралізація посягань на її інформаційні ресурси з боку інших держав та угрупувань.

 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

 

Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів, коштів суб’єктів інформаційної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законом.

Обсяги бюджетного фінансування визначаються щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік виходячи із завдань та  фінансових можливостей.

 

 

6. Очікувані результати

 

Реалізація Стратегії створить політико-правові, економічні, організаційні та матеріально-технічні умови для формування сучасної моделі інформаційної сфери України, яка дозволить: утвердити інформаційний суверенітет країни та забезпечити ефективний захист національних інтересів в інформаційній сфері; гарантувати кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на вільне збирання, отримання, зберігання, використання і поширення інформації; нівелювати цифрову нерівність між соціальними верствами та регіонами країни і наблизити розвиток інформаційної інфраструктури країни до європейських стандартів.

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
17:30 (07.10.2019)
24 жовтня 2019 року у Харкові пройде семінар-тренінг "Гібридна агресія РФ в Україні: розпізнати та попередити"
14:27 (07.10.2019)
З 12 по 17 жовтня за підтримки Українського культурного фонду в Києві відбудеться великий фестиваль-марафон, який презентує творчість українського композитора Левка Колодуба
16:36 (18.09.2019)
З 25 вересня по 18 жовтня у Національному музеї літератури України проходитиме виставка "Друковані видання періоду визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр.", присвячена 100-річчю заснування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
12:45 (02.09.2019)
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу», яка відбудеться 30 жовтня 2019 р.
09:56 (02.07.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України "Українська книжка року"
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
16:50 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"