Головна сторінка 22 квітня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Квітень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Про Держкомтелерадіо  »  Положення


Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджене постановою КМУ від 13.08.2014 № 341
18.08.2014 | 15:51 | Прес-служба Віце-прем'єр-міністра версія для друку

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 серпня 2014 р. № 341

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 

 

1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

2. Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

4) бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

5) виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

6) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

7) визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

8) проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним органам;

9) узагальнює і подає Кабінетові Міністрів України інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботи;

10) аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

11) сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

12) вживає разом з іншими органами державної влади заходів з розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;

13) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;

14) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;

15) вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

16) забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії;

17) сприяє створенню та діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

18) забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;

19) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;

20) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

21) є замовником на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск видавничої продукції, проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності;

22) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

23) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

24) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

25) забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях;

26) проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

27) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;

28) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію, отримує обов’язкові примірники книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника;

29) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організовує та здійснює контроль за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

30) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних і книжкових виставках, ярмарках, форумах;

31) забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сфері;

32) здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України “Українська книжка року”;

33) вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання;

35) узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції України;

36) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

37) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

38) виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) спрямовує та надає методичну допомогу структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації;

40) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Держкомтелерадіо;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

9) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації.

7. Держкомтелерадіо у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Держкомтелерадіо в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Держкомтелерадіо, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Держкомтелерадіо, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Держкомтелерадіо очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.

Голова має двох заступників, у тому числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

10. Голова Держкомтелерадіо:

1) очолює Держкомтелерадіо, здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку Держкомтелерадіо у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) визначає пріоритети роботи Держкомтелерадіо та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи, звіти про їх виконання;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробниками яких є Держкомтелерадіо;

4) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті Держкомтелерадіо;

5) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держкомтелерадіо, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держкомтелерадіо, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців і працівників апарату Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

12) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

13) підписує накази Держкомтелерадіо;

14) організовує роботу колегії Держкомтелерадіо і головує на її засіданнях;

15) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

16) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомтелерадіо;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держкомтелерадіо.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держкомтелерадіо затверджується його Головою.

Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо затверджуються Головою Держкомтелерадіо за погодженням з Мінфіном.

13. Держкомтелерадіо є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
15:54 (16.04.2021)
Тимчасово призупинено прийом громадян з питань внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції
16:13 (23.03.2021)
Наказом Держкомтелерадіо зупинено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, оголошеного 17.03.2021
17:31 (17.03.2021)
Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"